WYBIERAMY NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE USTA!! – ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WYBIERAMY NAJPIĘKNIEJSZE POLSKIE USTA!! – ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wszyscy wiemy że Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie, ale która z nas ma najpiękniejsze usta dopiero się okaże. Wraz z naszymi sponsorami  (których powoli będziemy przed Wami odkrywać) opracowaliśmy specjalny konkurs, który rozwieje nasze wątpliwości. Tym razem nie szukamy najpiękniejszych ust wśród Gwiazd i Celebrytek – każda kobieta ma szansę zwyciężyć w naszym plebiscycie!

Już dziś na naszym portalu pojawił się specjalny formularz, który pozwoli Wam przesłać
swoje zgłoszenia i zawalczyć o naprawdę fantastyczne nagrody oraz tytuł
„NAJPIĘKNIEJSZYCH POLSKICH UST”.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Zapoznaj się z regulaminem i wyślij swoje zgłoszenie, korzystając z formularza zgłoszeniowego,
który znajdziesz poniżej

[collapse collapsed title=Regulamin konkursu]

Regulamin Plebiscytu „Najpiękniejsze polskie usta 2014”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Najpiękniejsze polskie usta” (zwanego dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Face and Look Spółka Akcyjna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, 02-968, na ulicy Przyczółkowej 122H, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem KRS 0000442848, o numerze NIP 951-236-17-92, Regon: 146392461, będąca właścicielem serwisu www.faceandlook.pl. (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
4. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę w Plebiscycie (zwana dalej „Kandydatką”) oraz osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Plebiscytu.
5. Uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie są wyłącznie Kandydatki, które spełnią następujące warunki:
a) prześlą najpiękniejsze zdjęcie swoich ust (jedna Kandydatka może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie). Do zdjęcia należy dołączyć następujące informacje:
– Imię
– Nazwisko
– Link do konta na Facebooku
– Miejscowość
– Adres korespondencyjny
– Telefon kontaktowy
– Adres mailowy
– Nazwa i marka szminki wykorzystanej do makijażu na zdjęciu
b) udzielą Organizatorowi zgody (oraz przekażą prawo publikacji zdjęć) na bezpłatną publikację zgłoszonego do Plebiscytu zdjęcia, na łamach czasopisma „Faceandlook”, bez względu na to ile razy w ramach Plebiscytu zdjęcie będzie publikowane.
c) zarejestrują się jako Ambasadorka na portalu www.faceandlook.pl
6. Kandydatki powinny przesyłać zdjęcia poprzez stosowny formularz zgłoszeniowy na portalu www.faceandlook.pl
7. Organizator oczekuje na zdjęcia do dnia 2 lipca 2014 roku.
8. W numerze 11/2014 „Faceandlook” (na rynku od września 2014r.) Organizator opublikuje zdjęcia Kandydatek, które zajęły 3 (trzy) pierwsze miejsca w głosowaniu do Plebiscytu.
9. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i przyznawaniem nagród czuwać będzie Redakcja Portalu: www.faceandlook.pl
10. Wśród zaprezentowanych zdjęć czytelnicy portalu www.faceandlook.pl (Uczestnicy), poprzez głosowanie, ustalą ranking najpiękniejszych polskich ust.
11. Ranking najpiękniejszych polskich ust powstanie na podstawie liczby głosów oddanych oraz totalnej liczby uzyskanych punktów przez poszczególne zdjęcia.
12. Uczestnicy głosują poprzez przyznanie odpowiedniej liczby gwiazdek na poszczególne zdjęcia.
13. Uczestnikiem głosowania w Plebiscycie może zostać każdy, bez limitu wieku, czy miejsca zamieszkania.
14. Głosowanie na najpiękniejsze polskie usta odbywa się w okresie od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 17 lipca 2014 r.
15. Udział w Plebiscycie polega na przyznaniu odpowiedniej liczby gwiazdek wybranym Kandydatkom
16. Jeden Uczestnik może przyznać gwiazdki jednej Kandydatce tylko jeden raz dziennie, może natomiast oddać głos na nieograniczoną liczbę Kandydatek dziennie.
17. Uczestnicy mogą głosować na Kandydatki od 3 lipca 2014 roku do 17 lipca 2014 roku.
18. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach portalu www.faceandlook.pl w dniu 21 lipca 2014 r.
19. Trzy Kandydatki, które otrzymają największa liczbę punktów (gwiazdek) w Plebiscycie, otrzymają zestawy nagród.
20. Lista nagród zostanie opublikowana na łamach portalu www.faceandlook.pl do dnia 30 czerwca 2014 roku.
21. Kandydatka zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zgłoszenie/zdjęcie wolne będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
22. W przypadku współpracy ze Sponsorem Plebiscytu nagrody rzeczowe zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 1 miesiąca od dnia ogłoszenia nazwisk osób uprawnionych do odbioru nagród na łamach portalu www.faceandlook.pl
23. Nieodebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
24. Wyklucza się możliwość zamiany przez nagrodzonego nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
25. Uprawnienia do odbioru nagród nie mogą uzyskać:
a) pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej,
– niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Kandydatkę/Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody,
– inne zdarzenia, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
27. Od wyniku głosowania, nie ma możliwości odwołania.
28. Regulamin Plebiscytu dostępny jest na stronie internetowej: www.faceandlook.pl.
29. Organizator oświadcza, że dane osobowe Właściciela/Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub odpowiednio adres zamieszkania, kod pocztowy, adres email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

[/collapse][/collapse]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udostępnij:
0