Informacje dla klienta sklepu

INFORMACJE DLA KLIENTA

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAWCA FACE AND LOOK SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem ul. Przylesie 7, 72-415 Międzywodzie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001076340, NIP 9512361792, nr REGON 146392461, kapitał zakładowy 100000,00 zł , kapitał wpłacony 100000,00 zł.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: Face and Look SP. Z O.O. Biuro Handlowe ul. Hanki Czaki 2/7, 01-588 Warszawa

2. Adres e-mail: flbox@faceandlook.pl

3. Telefon: 601757779

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, na czas i w celu realizacji sprzedaży. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Sprzedawca wyda towar Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

WARUNKI REKLAMACJI

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad – chyba że Sprzedawca poinformował Konsumenta o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

d. Żądać usunięcia wady Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Sklepie.

W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Face and Look SP. Z O.O. Magazyn: NETVEST, ul. Sucha 15 , 80-531 Gdańsk. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w niniejszym dokumencie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • • co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • • co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 • • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
 • • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W przypadku, gdy dla zawarcia umowy konieczne będzie podanie danych osobowych, informujemy, że ich administratorem będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie na wskazanych poniżej zasadach:

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • • Zawarcie umowy sprzedaży
 • • Marketing bezpośredni, inny niż newsletter
 • • Przesyłanie newslettera Podstawa przetwarzania:
 • • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podanie danych:
 • • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy Skutek niepodania danych:
 • • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie Możliwość cofnięcia zgody:
 • • w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane Sprzedawca będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania Twoich danych lub
 • • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 • • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • • ich sprostowania,
 • • usunięcia,
 • • ograniczenia przetwarzania,
 • • żądania przeniesienia danych do innego administratora, A także:
 • • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

o jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się ze Sprzedawcą, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • • podmiot realizujący dostawę towarów
 • • hurtownia
 • • dostawca płatności
 • • biuro księgowe
 • • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
0