Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego face&look

Obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Kupujących.

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Wymogi techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 6. Realizacja zamówienia
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 9. Reklamacje
 10. Dane osobowe
 11. Zastrzeżenia
 12. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, która dokonuje zakupów w Sklepie bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści/przedmiotu transakcji zakupu wynika, że zakup ten nie posiada charakteru zawodowego tj. nie jest związany z przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej według danych dostępnych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy face&look prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.faceandlook.pl 

Sprzedawca – FACE AND LOOK SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem: ul. Przylesie 7 , 72-415 Międzywodzie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001076340, NIP 9512361792, nr REGON 146392461, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, kapitał wpłacony 100.000,00 zł.

2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Przylesie 7, 72-415 Międzywodzie
 2. Adres e-mail: flbox@faceandlook.pl
 3. Telefon: 601757779
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Face and Look SP. Z O.O. Magazyn: NetVest, ul. Sucha 15 , 80-531 Gdańsk.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Face and Look S.A. Magazyn: NetVest, ul. Sucha 15, 80-531 Gdańsk.
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: Karta płatniczaPrzelew bankowy albo PayU.  Lista obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro                                Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 4. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych krajów Uni Europejskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca – Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Dodatkowym warunkiem odstąpienia w przypadku Przedsiębiorcy-Konsumenta jest to, aby zakup nie posiadał dla Przedsiębiorcy-Konsumenta charakteru zawodowego, tj. nie miał związku z jego przedmiotem działalności gospodarczej wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie Sprzedawcy, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu Przedsiębiorca-Konsument składa oświadczenie, iż umowa, od której odstępuje jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, jednak zakup ten nie posiada dla niego charakteru zawodowego, ze względu na to, że zakup nie ma związku z przedmiotem wykonywanej przez niego działalności gospodarczej według danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji oświadczenia, o którym mowa powyżej w ust. 7 poprzez sprawdzenie przedmiotu działalności Przedsiębiorcy-Konsumenta udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ewentualną odmowę przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu jako nieskutecznego w razie stwierdzenia, iż zakupiony towar ma charakter związany z zawodową działalnością Przedsiębiorcy-Konsumenta. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skieruje do Przedsiębiorcy-Konsumenta oświadczenie o nieprzyjęciu odstąpienia od umowy wraz z uzasadnieniem. Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Sprzedawcy złożyć reklamację wraz z uzasadnieniem dotyczącym wykazania niezawodowego charakteru transakcji, na adres wskazany w 2 Regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zachowany, jeśli zostanie ona wysłana do ostatniego dnia terminu włącznie.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi/ lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4.   Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Face and Look S.A. Magazyn: ARTERIA, ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub lub Przedsiębiorca-Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5.   Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6.   Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7.   Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument również ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący, z zastrzeżeniem §12 Regulaminu, ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Reklamacje na podstawie rękojmi składa się na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Face and Look S.A. Magazyn: ARTERIA, ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI 
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FACE AND LOOK SP. Z O.O.

 1. Biuro Handlowe – ul. Hanki Czaki 2/7 ,  01-588 Warszawa,

adres e-mail: reklamacje@faceandlook.pl

– Ja ……………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………

– Data odbioru ……………………….

– Imię i nazwisko………………………………….

-Adres ……………………………………

Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza oświadczenia, które Przedsiębiorca-Konsument powinien złożyć wraz z oświadczeniem o odstąpieniu:

OŚWIADCZENIE O NIEZAWODOWYM CHARAKTERZE ZAKUPU W SKLEPIE

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………..

(mię i nazwisko)

………………………………………..

(nazwa firmy)

………………………………………..

(NIP)

………………………………………..

(adres oraz e-mail)

FACE AND LOOK SP. Z O.O.

 1. Biuro Handlowe – ul. Hanki Czaki 2/7 , 01-588 Warszawa,

adres e-mail: reklamacje@faceandlook.pl

Ja, niżej podpisany/-a niniejszym oświadczam, że:

 • umowa sprzedaży następujących rzeczy…………, zamówienie nr………….., od której odstępuję jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą*, oraz
 • zakup ten nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, ze względu na to, że zakup nie ma związku z przedmiotem wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej udostępnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**,
 • mam świadomość odpowiedzialności prawnej i prawnych konsekwencji w razie podania w niniejszym oświadczeniu nieprawdziwych informacji.

……………………………….

Data

……………………………….

Podpis

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* Zakup związany z działalnością gospodarczą to np. zakup na fakturę na prowadzoną działalność.

** Zakup nie mający charakteru zawodowego to zakup niezwiązany z przedmiotem działalności gospodarczej (PKD) ujawnionym w CEiDG.

0