Regulamin portalu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa ogólne warunki i zasady Uczestnictwa w Programie Face&Look Club. 
 2. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.faceandlook.pl . 
 3. Organizatorem Programu jest Face and Look SP. Z O.O. z siedzibą w  Międzywodziu ul. Przylesie 7 Biuro Handlowe Warszawie, ul. Hanki Czai 2 / 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001076340, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,- PLN, NIP 951-236-17-92, Regon 146392461. 

Uczestnicy Programu

 1. Uczestnikiem Programu  „Face&Look Club” może być osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która jest osobą pełnoletnią lub osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Uczestnikiem Programu „Face&Look Club” może być każda osoba fizyczna, która  zarejestrowała się w bazie danych Programu na stronie www.faceadnlook.pl, zaakceptowała niniejszy regulamin i otrzymała od Organizatora drogą e-mailową zaproszenie do udziału w Programie
 3. Każdy Uczestnik może mieć założone w programie tylko jedno konto. Prowadzący zastrzega sobie możliwość usunięcia z Programu kolejnych kont zakładanych przez tego samego Uczestnika.

Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Aby zostać Klubowiczem Face&Look (Ambasadorem Face and Look) należy potwierdzić link aktywacyjny wysłany od Prowadzącego Program na adres podany przez Uczestnika w zgłoszeniu do Programu. Rejestracja w programie jest zakończona z chwilą kliknięcia linku aktywacyjnego przez Uczestnika, a następnie zaakceptowania Uczestnika przez Organizatora.
 2. Kliknięcie linku aktywacyjnego przez uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika  z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 3. Zaakceptowanie Uczestnika przez Organizatora jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu Klubowicza Face&Look (Ambasadora Face and Look).
 4. Uczestnik przystępując do programu Face&Look Club nabiera prawo do następujących przywilejów:
  1. pierwszeństwo w otrzymywaniu informacji dotyczących wszelkich promocji sprzedażowych, konkursów, loterii  i innych akcji marketingowych organizowanych na łamach magazynu „Face&Look” – zarówno w wersji drukowanej jak i w wersji on-line
  2. możliwość generowania ze strony www.faceandlook.pl kuponów upoważniających do otrzymywania bezpłatnych próbek produktów, pełnowartościowych produktów do testowania oraz zniżek na zakup produktów dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej lub punktach usługowych prowadzących dystrybucję magazynu Face&Look.
  3. Możliwość gromadzenia punktów za udział w promocjach sprzedażowych i innych aktywnościach marketingowych ogłaszanych i organizowanych za pośrednictwem magazynu „Face&Look” – zarówno w wersji drukowanej jak i w wersji on-line.
  4. Możliwość wymieniania nagromadzonych punktów na nagrody rzeczowe lub kupony rabatowe, których odbiór i/lub realizacja możliwa jest w punktach sprzedaży detalicznej lub punktach usługowych prowadzących dystrybucję magazynu Face&Look.
  5. Możliwość umieszczania na właśną odpowiedzialność wpisów na stronie www.faceandlook.pl odnoszących się do publikowanych na stronie treści.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawężenia grupy Uczestników korzystających z przywilejów opisanych w puncie 4 powyżej do grupy osób, które profilem i innymi cechami są zdaniem Organizatora najbardziej właściwe do uczestniczenia w danej aktywności (np. promocja kosmetyków dla określonej grupy wiekowej lub określonego typu cery).
 6. Zasięg niektórych aktywności organizowanych w ramach Programu może być ograniczony, a o możliwości wzięcia w nich udziału decyduje kolejność zgłoszeń Uczestników Programu.
 7. Uczestnik ma możliwość zaproszenia swoich znajomych do rejestracji w Programie poprzez wypełnienie formularza „Zaproś znajomych” dostępnego na stronie www.faceandlook.pl w  części wymagającej logowania do sytemu. Uczestnik może zaprosić dobrowolną liczbę Znajomych podając nieograniczoną ilość adresów e-mail.
 8. Do zaproszonej osoby zostanie wysłany list e-mail zachęcający do rejestracji w Programie Face&Look Club. Odpowiedzialność  za wysyłkę listów e-mail zachęcających do wzięcia udziału w Programie ponosi wyłącznie Uczestnik Programu.

Informacja o aktywnościach w Programie i o zebranych punktach

 1. Prowadzący Program będzie informował na bieżąco Uczestnika o wszelkich aktywnościach promocyjnych organizowanych w ramach projektu za pośrednictwem strony internetowej www.faceandlook.pl., a w szczegółach w części dostępnej po zalogowaniu do Programu. Dodatkowe informacje o aktywnościach mogą zostać wysyłane na adres e-mail i/lub za pośrednictwem informacji sms wysyłanej pod numer telefonu komórkowego należący do operatora mającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Adresy e-mail oraz numery telefonów muszą być podane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Programu.
 2. Informacje o zebranych przez uczestnika punktach będą dostępne na stronie www.faceandlook.pl  w części wymagającej podania loginu i hasła, w zakładce MOJE KONTO.
 3. Uczestnicy będą mogli sprawdzić ilość zebranych przez siebie punktów za pośrednictwem sieci Internet poprzez serwis internetowy pod aktualnym adresem www.faceandlook.pl oraz każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi, poprzez dostęp do swojego konta, wpisując login i hasło.

Dane Osobowe

 1. Uczestnik podając swoje dane osobowe, konieczne do wzięcia udziału w Programie, wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia Programu oraz do celów marketingowych, w szczególności przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów objętych akcjami marketingowymi organizowanymi w ramach magazynu „Face&Look” – zarówno w wersji drukowanej jak i w wersji on-line, kampanii SMS i mailingowych realizowanych przez Face & Look.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, w celach archiwizacyjnych, ewentualnego dochodzenia roszczeń, w celach kontaktowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę w stosownym formularzu. 
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania lub usunięcia.
 5. Administratorem Danych Osobowych / ADO / w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) jest firma Face and Look SP. Z O.O. z siedzibą w Międzywodziu, ul Przylesie 7              Biuro Handlowe Warszawa ul. Hanki Czaki 2 /7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001076340, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,- PLN, NIP 951-236-17-92, Regon 146392461. (”ADO”).
 6. ADO oświadcza, że nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych wrażliwych (sensytywnych) w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. w celu usunięcia danych osobowych prosimy o mail na ado@faceandlook.pl, w mailu proszę wpisać nazwę profilu lub podać link

Czas i miejsce trwania Programu

 1. Program będzie prowadzony w terminie od dnia 1 grudnia 2012 aż do odwołania 
 2. Program obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. O terminie zakończenia programu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem informacji wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Programu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Programu oraz w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia na adres e-mail reklamacje@faceandlook.pl.  Face&Look jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie reklamacji związanych z Programem.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 3 osobową komisję powołaną przez Face&Look.
 4. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji Uczestników podejmowane będą większością głosów.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Firma Face and Look S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów zakupionych lub wydawanych w ramach akcji organizowanych za pośrednictwem magazynu Face&Look. Odpowiedzialność ta spoczywa na producencie lub dystrybutorze tych produktów.
 7. Firma Face and Look SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania kuponów promocyjnych lub rabatowych o ile Uczestnik nie dotrzymał warunków każdorazowo publikowanych na tych kuponach. Odpowiedzialność za realizację kuponów będzie określana każdorazowo w warunkach poszczególnych akcji.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji e-mail wysłanej na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian dostępne będą również na stronie www.faceandlook.pl.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Pozywanego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i Prowadzącego Program oraz na stronie www.faceandlook.pl
0